ELEA hjälper er att få Arbetsmiljö-, Miljö- och Kvalitetsarbetet till en del av ert dagliga arbete genom att utveckla arbetssätt för att klara de krav som lagstiftning och kunder ställer på er verksamhet.

ELEA hjälper er också med att genomföra de Riskanalyser, Miljö- och Arbetsmiljömätningar, Utredningar, Tillstånds- och anmälningsärende som behövs för att bedriva er verksamhet. Utöver detta gör vi också Revisioner på både leverantörer och entreprenörer samt internt.

Vi är antingen en pusselbit i ert arbete eller hjälper er med helheten, allt beroende på vad ni behöver.

Om ELEA

Vi har många olika kunskaps- och erfarenhetsområde genom att ha anställda arbetsmiljö-/miljö- och kvalitetsingenjörer som har arbetat flera år med Arbetsmiljö- och Miljömätningar, utredningar samt utvecklat och integrerat Arbetsmiljö- Miljö och Kvalitetarbetet på många tillverkande verksamheter.

Vi har också suttit på befattningar med miljöansvar på stora industriella verksamheter och varit stöttande i arbetsmiljöfrågor och arbetat med personalansvar och varit i arbetsledande roller.

Vi har kunskap och egenskaper som gör det lätt att se hur förändringar som t.ex. nya lag- och kundkrav påverkar er verksamhet i praktiken. Vi ger er helt enkelt verktygen i det dagliga arbetet för att klara omfattande och abstrakta krav, så att de blir begripliga och hanterliga.

Vi har också arbetat med miljöfrågor i ett bredare perspektiv genom planering av avfallshantering inom det kommunala ansvaret samt kvalitetssäkring och uppföljning av insamlingsentreprenader.

Vi arbetar även i nätverk med t.ex. ergonom för att kunna tillhandahålla helhetslösningar för er som kund.

Tjänster

Arbetsmiljö

ELEA har över 20 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom både Avfalls- och Energisektorn och den privata sektorn  (främst inom tillverkande industri).

ELEA tillhandahåller resurser som är utbildade ingenjörer inom miljö-, arbetsmiljö- och kvalitet. Inom arbetsmiljö har vi mycket goda kunskaper i de mer generella delarna av Arbetsmiljöarbetet och  är specialliserade på kemiska arbetsmiljörisker och arbetsmiljömätningar. 

ELEA erbjuder pusselbitar till ett fungerande arbetsmiljöarbete; 

 • stöd med de mer strukturella bitarna som ledningssystemsuppbyggnad, uppgiftsfördelning, verksamhetsanpassade rutiner och utveckling av arbetssätt för att uppfylla lagkraven inom arbetsmiljö och/eller kraven i en certifiering enligt ISO 45001:2018. 
 • Arbetsmiljömätningar som man behöver för att undersöka sin arbetsmiljö och kontrollera halter och nivåer av ämnen i förhållande till kraven på hygieniska gränsvärden, buller och kvarts/damm.  
 • Praktiska delar av arbetsmiljöarbetet som ELEA kan hjälpa till med är genomförandet av riskanalyser, skyddsronder och årlig uppföljning av SAM, kontroll mot lagkrav tex av kemiska ämnen och produkter i verksamheten. 
 • Ta fram eller granska arbetsmiljöplaner i projekt. 
 • Interna revisioner samt att granska entreprenörer och leverantörer.
 • Utbildningar i hantering av Härdplaster som är verksamhetsanpassad och medför att man uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.
 • Andra arbetsmiljöutbildningar som t.ex. SAM/BAM genom en samarbetspartner LRN Partner AB, se mer på LRN Partners hemsida.
 • Systemstöd för att uppfylla föreskriften kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1). Här samarbetar ELEA med Plassner Solutions AB. Plassner har utvecklat en produkt som på ett enkelt sätt med rutiner och mallar hjälper företag att leva upp till lagkraven i SAM (www.plassner.com)

ELEA har också möjligheten att erbjuda er kontinuerligt inhyrd arbetsmiljökompetens som sköter arbetsmiljöarbetet för kortare eller längre tid utifrån de behoven ni har. 

Miljö

ELEA har över 20 års erfarenhet av miljöarbete inom både Avfalls- och Energisektorn och den privata sektorn  (främst inom tillverkande industri).

ELEA tillhandahåller resurser som är utbildade ingenjörer inom Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet. Inom miljö är vi extremt kunniga inom lagkrav och tillstånd, avfalls- och kemikaliehantering och ledningssystem och utbildningar.

ELEA erbjuder pusselbitar till ett fungerande Miljöarbete; 

 • stöd med de mer strukturella bitarna som ledningssystemsuppbyggnad, uppgiftsfördelning, verksamhetsanpassade rutiner och utveckling av arbetssätt för att uppfylla lagkraven inom Miljö och/eller kraven i en certifiering enligt ISO 14001:2015. 
 • Miljömätningar som man behöver för att undersöka sin miljöpåverkan och kontrollera halter och nivåer av ämnen i förhållande till tillståndsvillkor eller lagkrav.
 • Praktiska delar av Miljöarbetet som genomförandet av riskanalyser, miljöskyddsronder, interna revisioner, lagefterlevnadskontroll i verksamheten etc.
 • Ta fram miljökrav vid upphandlingar och anlitande av entreprenörer, samt att granska miljöplaner i projekt. 
 • Utför interna revisioner inom miljöområdet både ISO och interna lagefterlevnadskontroller. 
 • Tillhandahåller allmänna och verksamhetsanpassade miljöutbildningar. 
 • Andra miljöutbildningar som t.ex. Interna revisorer genom vår samarbetspartner LRN Partner AB, se mer på LRN Partners hemsida
 • Systemstöd för ett intergerat miljö och arbetsmiljösytem. Här samarbetar ELEA med Plassner Solutions AB. Plassner har utvecklat en produkt som på ett enkelt sätt med rutiner och mallar hjälper företag att leva upp till lagkraven i SAM och ISO 14001 (www.plassner.com)

ELEA har också möjligheten att erbjuda er kontinuerligt inhyrd Miljökompetens som sköter Miljöarbetet för kortare period eller tillsvidare, utifrån de behoven ni har. 

Kvalitét

ELEA har över 20 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom både Avfalls- och Energisektorn och den privata sektorn (främst inom tillverkande industri).

ELEA tillhandahåller resurser som är utbildade ingenjörer inom Miljö, Arbetsmiljö och Kvalitet. Inom kvalitet har vi lång erfarenhet av att driva kvalitetsarbetet inom verksamheter och även i samband med anlitande av entreprenörer och i projekt. Vi har arbetat både med ISO 9001:2015 och ISO/TS 16949. 

ELEA erbjuder pusselbitar till ett fungerande kvalitetsarbete; 

 • Stöd med de mer strukturella bitarna som ledningssystemsuppbyggnad, för att klara kraven i ISO 9001:2015. 
 • Ta fram krav vid upphandlingar och anlitande av entreprenörer.
 • Stöd i arbetet med kvalitetsplaner vid projekt. 
 • Utför interna revisioner samt utföra revisioner av entreprenörer och leverantörer. 
 • Hjälpa verksamheten vid processkartläggning och riskanalyser. 

ELEA har också möjligheten att erbjuda er kontinuerligt inhyrd Kvalitetskompetens som sköter Kvalitetsarbetet för kortare period eller tillsvidare, utifrån de behoven ni har.

Referenser

 • Eskilstuna Energi och Miljö AB
  Miljöplaner mot entreprenörer – byggnation ny Kraftvärmeanläggning
 • FJ Lastvagnar AB
  Kvalitets- och Arbetsmiljöstöd
 • Halmstads Energi och Miljö AB
  Miljö- och Arbetsmiljöstöd, samt miljöbalksrelaterade Utredningar
 • Kungsgårdshälsan
  Arbetsmiljöingenjör/skyddsingenjör 
 • Nordvästra Skånes Renhållning AB
  Kvalitetsarbete och Revisioner både internt och mot entreprenörer
 • Norra Åsbo Renhållningsbolag AB
  Arbetsmiljö och inhyrd Renhållningsansvarig
 • Teamhälsan – Team företagshälsan i Sverige AB
  Arbetsmiljöingenjör/Skyddsingenjör
 • Topflight AB
  Inhyrd Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarig
 • WSP
  Arbetsmiljöstöd Internt